Kursen ger en metodöversikt avseende strukturering av (ekonomisk) information för beslutsfattande i och styrning av företag (och andra organisationer).

Du har kunskaper och färdigheter att självständigt forma en motiverad forskningsfråga, bedöma vilka teorier och tidigare studier är viktiga i sammanhanget, samla behövlig data och behandla detta i syfte att komma på till en rätt lösning samt producera en lättförståelig rapport över detta.

Kursbeskrivning_2018vt_Vasa.pdfKursbeskrivning_2018vt_Vasa.pdf

På kursen behandlas kostnadsredovisningens centrala tekniker och termer som tillämpas på produkt-, tjänste-, lager-, process- och standardkostnadskalkylering. De studerande lär sig även hur dessa tekniker kan användas för att ta fram information för beslutsfattande.

Kostnadsberäkning (2162-V).pdfKostnadsberäkning (2162-V).pdf

Syftet med kursen är att du producerar en godkänd kandidatavhandling av vetenskapligt och språkligt god kvalitet. Du tränar och utvecklar en förmåga att analysera och lösa problem inom ämnesområdet samt producerar ett skriftligt vetenskapligt arbete. Meningen är också att kursen skall träna din skriftliga och muntliga presentation och argumentation.
Kandidatavhandlingen skrivs på svenska och kräver godkänt mognadsprov. I regel skall mognadsprovet genomgå både sak- och språkgranskning.

The course deals with preparation and use of cost and management accounting information in planning, budgeting, break-even analysis, and pricing. The course also covers contemporary research topics and practices of management accounting.

 

Syftet med kursen är att du producerar en godkänd kandidatavhandling av vetenskapligt och språkligt god kvalitet. Du tränar och utvecklar en förmåga att analysera och lösa problem inom ämnesområdet samt producerar ett skriftligt vetenskapligt arbete. Meningen är också att kursen skall träna din skriftliga och muntliga presentation och argumentation.

Kandidatavhandlingen skrivs på svenska och kräver godkänt mognadsprov. I regel skall mognadsprovet genomgå både sak- och språkgranskning.

Kursinnehåll_2017_2.pdfKursinnehåll_2017_2.pdf

På denna inledande kurs i redovisning går vi igenom hur redovisningsinformation framställs samt hur redovisning används för att mäta och styra det ekonomiska värdeskapandet i företaget.

Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen.

Du har färdigheter att medverka vid uppgörandet av koncernbokslut och är bekant med därtill hörande regelverk. Du har även färdigheter att hantera de redovisningsmässiga aspekterna vid olika företagsarrangemang samt utföra bokslutsanalys.

Du är bekant med övergripande mål för samt själva utförandet av en oberoende revision av finansiell information och andra bestyrkandeuppdrag enligt International Standards on Auditing. Du uppfyller kravet på studier i revision som behövs för avläggande av godkänd revisorsexamen.

Du har färdigheter att medverka vid uppgörandet av bokslut och verksamhetsberättelse enligt BFL och IFRS för medelstora och stora aktiebolag.

Du har färdigheter att göra upp bokslut för mindre aktiebolag och övriga bokföringsskyldiga enligt gällande lagstiftning i Finland.

The course emphasizes incorporating business strategy into financial statement analysis and valuation of a firm. The course involves examining how accounting rules and conventions represent a firm’s business economics and strategy in its financial statements. Financial analysis part of the course involves analyzing financial ratios and cash flow measures of the operating, financing and investing performance of a company. Finally prospective analysis incorporates forecasted financial statements, company valuation and sensitivity analysis producing wide and profound view of the company’s current state and future prospects.

The course comprises the most important international financial reporting standards and the challenges that the preparers and auditors face in applying them. Cases are used to illustrate real-life reporting problems.

Kursens syfte är att stöda skrivandet av magisteravhandling i huvudämnet. Under kursen får du individuell handledning för att utarbeta din avhandling och presenterar ditt forskningsprojekt muntligt och skriftligt i studerandegrupp där du får tilläggshandledning och kommenterar andras projekt.

Kursens syfte är att stöda skrivandet av magisteravhandling i huvudämnet. Under kursen får du individuell handledning för att utarbeta din avhandling och presenterar ditt forskningsprojekt muntligt och skriftligt i studerandegrupp där du får tilläggshandledning och kommenterar andras projekt.

Kursen är en självstudiekurs där du rapporterar skriftligt efter din arbetspraktik utomlands på minst 12 veckor. Utlandspraktiken utförs under din studietid vid Hanken.

Kursen är en självstudiekurs där du rapporterar skriftligen efter din (för ditt huvudämne relevanta) arbetspraktik på minst 12 veckor. Praktiken ska vara avlagd under studietiden, eller högst tre år före du antagits till den examen i vilken praktiken ingår.

Denna fördjupade kurs ger insikter i bolagsstyrningsmekanismer.