Revisionsprocessen och dess beståndsdelar såsom planering, genomförande och rapportering presenteras. Reglering av revision, god revisionssed samt revisionsbegrepp och -principer förklaras. Risker och problem och den innebörd dessa har för revisorns ansvar gås igenom. Även andra s.k. bestyrkande uppdrag (assurance services) presenteras. De studerande lär sig även de etiska principer som en revisor bör följa.

The aim of this course is to provide students with a thorough understanding of both long-established and newly emerging techniques for management accounting. The focus will be on issues concerning decision making, budgeting, divisional performance measurement,  and the balanced scorecard.