Denna kurs behandlar grundläggande teman inom företagsstrategi, personalledning och entreprenörskap samt ger studerande förmåga att jobba med informationssökningsverktyg som krävs för självständigt fallarbete. Kursen är indelad i fyra olika delmoduler

Företagsstrategimodulen bygger på att ge studerande verktyg för att analysera företagets yttre affärsmiljö. Denna kunskap krävs för att företagsledningen kan göra rationella beslut om vilka produkter och tjänster som företaget skall erbjuda sina kunder och på vilka marknader som företaget skall medverka. Bland de analytiska modeller som kursen behandlar är PESTEL-analys, fem tävlingskrafter och Blue Ocean Strategy

Personalledningsmodulen behandlar ledning av mänskliga resurser i organisationer. Kurser ger studenterna grundläggande insikter i personalarbete i organisationer och vilka delområden som ingår. Kursen behandlar också ledarskap och hur synen på ledarskap förändrats över tiden. Målet är att studenterna ska förstå vikten av gott ledarskap och god personalledning för att uppnå både välmående och goda prestationer i organisationer

Entreprenörskapsmodulen behandlar entreprenörskapets rötter så att studenterna kan förstå skillnaden mellan entreprenörskap och traditionell företagsledning. En central del av entreprenörskapets kärna utgörs av affärsutveckling inom både små och stora företag. Det här inkluderar frågor som hur man utvecklar och utvärderar innovationer, men också hur man utvecklar potentialen i nya affärsidéer. Denna typ av frågor är relevanta för ledningen av både entreprenöriella och traditionella bolag. Innehållet i entreprenörskapsmodulen tar fasta på denna utgångspunkt och fokuserar därför just på utveckling av affärsidéer och konstruktionen av affärsmodeller/affärsplaner

Informationssökningsmodulen hjälper studeranden att skapa färdigheter att söka och utvärdera den information de hittar. Internet har exponentiellt ökat på mängden och tillgängligheten av information men det har inte nödvändigtvis ökat på sättet att hitta väsentlig information i dagens informationsöverflöde.

Därför blir det viktigt att kunna navigera de olika metoderna man kan använda för att söka information. I modulen går vi igenom olika informationssökningsstrategier, hur Booleska operatorer fungerar och hur man söker i olika databaser. Dessa kunskaper kommer att hjälpa studeranden i studie- och arbetslivet för att hitta relevant information för det projekt de kommer att arbeta med i framtiden.

Avgiftsbelagd kvällskurs via Öppna universitetet. Anmälan endast via Öppna universitetets anmälningstjänst.