Kursen är en självstudiekurs där du rapporterar skriftligen efter din för ditt huvudämne relevanta arbetspraktik. Du kan välja att avlägga praktikkursen om antingen 5 sp eller 10 sp. För 5 sp behövs minst 8 arbetsveckor heltidsarbete och för 10 sp krävs minst 16 arbetsveckor (eller deltidsarbete som motsvarar denna mängd heltidsarbete). Praktiken kan avläggas under en eller flera perioder och på en eller flera arbetsplatser.

Om du är antagen till den integrerade kandidat- och magisterutbildningen kan rapporten hänvisa till arbetspraktik som utförts efter antagningen till kandidatnivån. Om du är antagen direkt till studier för endast magisterexamen på Hanken kan rapporten hänvisa till arbetspraktik som utförs under studietiden eller upp till högst tre år före antagning.
Notera att du får avlägga högst 10 sp praktik inom din magisterexamen. Således kan du av praktikkurserna på 5 sp och 10 sp bara avlägga en.

OBS!

Den fördjupade praktiken på magisternivån kommer från och med 1.8.2018 att kräva 8 veckor arbetspraktik för 5 sp och 16 veckor arbetspraktik för 10 sp. Om du jobbar/gör din praktik sommaren 2018 eller tidigare och vill ha 8 sp för 12 veckor arbetspraktik ska du skicka in din praktikrapport till examinatorn så fort som möjligt, men senast 1.9.2018 och samtidigt meddela att du önskar bli examinerad enligt 8 sp. Studieprestationen, som då hänför sig till läsåret 2017-18 kommer att registreras med prestationsdag 31.7.2018 och måste föras in i registret så fort som möjligt, då det nya läsåret då redan har börjat. Fr o m läsåret 2018-19 existerar inte den gamla kursen mer och därför kan den inte avläggas mer. Alla praktikrapporter som lämnas in efter 1.9.2018 hänför sig därför till den nya 5/10 sp-kursen och ska uppfylla examinationskraven för denna. Kontakta examinatorn för praktiken eller studievägledarna.

https://www.hanken.fi/sv/studier/program-och-studier/ny-studiestruktur/forandringar-i-magisterstrukturen

Kursen är en självstudiekurs där du rapporterar skriftligen efter din (för ditt huvudämne relevanta) arbetspraktik på minst 8 veckor. Praktiken ska vara avlagd under studietiden, eller högst tre år före du antagits till den examen i vilken praktiken ingår. Kursen är ämnad för huvudämnesstuderande i företagsledning och organisation i Helsingfors.

Studieprestationen förutsätter 8 veckors för huvudämnet relevant arbetspraktik varefter du skriver en praktikrapport, där arbetspraktiken diskuteras i detalj gällande arbetsuppgiften och dess anknytning till huvudämnet. Praktiken ska vara avlagd under studietiden, eller högst tre år före du antagits till den examen i vilken praktiken ingår. I rapporten skall du: 

  • beskriva arbetsuppgifterna
  • föra en välstrukturerad diskussion om hur arbetsuppgifterna är kopplade till huvudämnet och hur du tillämpat praktiskt det du lärt dig teoretiskt under studierna
  • referera till relevant litteratur
  • analysera hur du kan använda arbetserfarenheten som du fått under praktiken i dina fortsatta studier och i din arbetskarriär
  • bifoga kopia av ditt arbetsintyg (orginalet bör uppvisas på begäran)

Rapporten skall skickas till examinatorn: emma.nordback@hanken.fi

Instruktioner för rapporten finns nedan.

Praktiken bedöms som godkänd eller underkänd utan kvalitativt vitsord.

Företagsledning och organisation_praktikinfo.pdfFöretagsledning och organisation_praktikinfo.pdfInstructions in English.pdfInstructions in English.pdf