The course offers an introduction to international trade and intellectual property rights. Thus, the course will explore the structure, principles and main Agreements shaping international trade within the World Trade Organization (WTO). Analyzing the principles contained in GATT, GATS, the TRIPS Agreements and the Doha Declaration will provide you with a wider view on the link between international trade, and both importance and challenges related to intellectual property rights.

NOTE: The main focus of this course is WTO Law, the relationship between IP and trade is explored but this is by no means an IP focused course.

 

The course offers an introduction to international trade and intellectual property rights. Thus, the course will explore the structure, principles and main Agreements shaping international trade within the World Trade Organization (WTO). Analyzing the principles contained in GATT, GATS, the TRIPS Agreements and the Doha Declaration will provide you with a wider view on the link between international trade, and both importance and challenges related to intellectual property rights.

NOTE: The main focus of this course is WTO Law, the relationship between IP and trade is explored but this is by no means an IP focused course.

 

The course offers an introduction to international trade and intellectual property rights. Thus, the course will explore the structure, principles and main Agreements shaping international trade within the World Trade Organization (WTO). Analyzing the principles contained in GATT, GATS, the TRIPS Agreements and the Doha Declaration will provide you with a wider view on the link between international trade, and both importance and challenges related to intellectual property rights.

NOTE: The main focus of this course is WTO Law, the relationship between IP and trade is explored but this is by no means an IP focused course.

 

Kursen består av tre delområden: 1. marknadsföringsrätt, 2. konkurrensrätt, samt 3. skadeståndsrätt.

Inom marknadsföringsrätten lär vi oss gränserna för vad som är tillåtet i fråga om företagets kommersiella kommunikation, såsom reklam. Konkurrensrätten igen fokuserar på olika föreskrifter avsedda att upprätthålla den fria konkurrensen på marknaden. Inom skadeståndsrätten ligger fokus på när t.ex. ett företag är ansvarigt för skador som förorsakats någons egendom eller person.

Under kursen diskuterar vi avgöranden från bl.a. marknadsdomstolen och vi löser därtill kontinuerligt olika uppgifter.

Kursen är alternerande, se ytterligare information.

Kursen ger en allmän orientering på de rättsområden som påverkar ekonomiska enheters verksamhet och handlingsalternativ samt en introduktion till handelsrättslig terminologi och rättsligt tänkande. Kursen omfattar också internationella, särskilt EG-rättsliga aspekter. Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen.

Kursen består av två delområden: 1. allmän avtalsrätt, 2. köprätt.

Lärandemål: Du är insatt i allmän avtalsrätt och köprätt.

Efter avlagd kurs kan du 

  • tillämpa de centrala principerna och teorierna kring allmän avtalsrätt
  • tillämpa lagstiftningen kring köp av lös egendom
  • tolka avtal

The course offers an overview to intellectual property rights and the international regulatory framework. This course is primarily designed for exchange and bachelor students who would like to know what intellectual property rights are, why they are importat and what is the international regulatory framework supporting intellectual property law. The course will be based on the Guide to IPR created by the IPR-University Centre, and group work.

Du har grundliga insikter i varumärkesrättens betydelse och funktion i näringslivet.

Du är insatt i marknadsföringsrätt, skadeståndsrätt och konkurrensrätt.

Du är insatt i allmän avtals- och köprätt.

Kursen ger en allmän orientering på de rättsområden som påverkar ekonomiska enheters verksamhet och handlingsalternativ samt en introduktion till handelsrättslig terminologi och rättsligt tänkande. Kursen omfattar också internationella, särskilt EG-rättsliga aspekter. Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen.

Examinator prof. Matti Kukkonen. Kursen startar i januari 2021.