Denna kurs har fått topputvärderingar

Inom kandidatexamen ingår en obligatorisk kurs i skriftlig affärsfinska och en obligatorisk kurs i muntlig affärsfinska. Kurserna har olika nivåer enligt studerandes språkkunskaper.

Kursen strävar till att en studerande efter genomgången kurs obehindrat kan ta del av diskussion, uttrycka sig klart och tydligt och trovärdigt samt argumentera och förhandla  i affärssituationer och i socialt umgänge samt strukturera sitt tal målmedvetet beroende av målgruppen och situationen. Kursens startnivå är CEFR C1.1 och målnivån är CEFR C1.2.

Efter utförda obligatoriska studier i Suullinen yritysviestintä C, finska, uppfyller studenterna språkkraven enligt 6 § 1 mom. i lagen om de språkkunkspaer som krävs av offentligt anställda (424/2003) och i statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska eller svenska inom statsförvaltningen 481/2003.

Inom kandidatexamen ingår en obligatorisk kurs i skriftlig affärsfinska och en obligatorisk kurs i muntlig affärsfinska. Kurserna har olika nivåer enligt studerandes språkkunskaper.

Kursens mål är att studerande efter genomgången kurs kan professionellt utforma facktexter inom sin bransch och använda stilarter och medel för sin skriftliga kommunikation. Språket ses om en del av yrkeskompetensen där det branschvisa ordförrådet och terminologin är av stor vikt. Kursens startnivå är CEFR C1.1 och målnivån är CEFR C1.2.

Kursen är en samarbetskurs mellan Umeå universitet och Hanken Svenska handelshögskolan i Vasa, och består av tre delprestationer:

Gränsöverskridande affärer – Företag och marknadsföring, utmaningar och möjligheter (5 sp, kurskod 5745-1))
Gränsöverskridande perspektiv på planering och utvecklingsarbete (5 sp, kurskod 5745-2)
Kommunikation inom organisationer i Kvarkenregionen (5 sp, kurskod 5745-3)

Kursen ges på svenska (och delvis på engelska).

Kursen syftar till att ge en djupare analys av förutsättningarna för gränsöverskridande samarbete och planering i ett gränsområde (Kvarken) med hänsyn tagen till kulturella skillnader och likheter, språkens betydelse för förståelse och kommunikation, förutsättningar för regional ekonomisk utveckling över nationsgräns. Kursens övergripande akademiska syfte att är att systematiskt studera förutsättningarna för regional utveckling, gemensamma ekonomiska och strategiska målsättningar med barriärer såsom språk, kultur, historia, avstånd, regelverk och administrativa gränser. Målet är att studenterna skall kunna arbeta med gränsöverskridande verksamheter såsom ekonomisk utveckling, planering, företagssamarbete m.m. i gränsområden i allmänhet.

Kursen har tre närträffar i Umeå och Vasa. Alla tre delprestationer går parallellt. Kursens upplägg planeras i mån av möjlighet så att det inte krockar med övrig undervisning på Hanken.

Kursen lämpar sig både för kandidat- och magisterstuderande.

Se närmare beskrivning under varje delprestation.

Inom kandidatexamen ingår en obligatorisk kurs i skriftlig affärsfinska och en obligatorisk kurs i muntlig affärsfinska. Kurserna har olika nivåer enligt studerandes språkkunskaper.

Denna muntliga kurs i finskt affärsspråk är för studerande med svenska som modersmål där det branchspecifika kunnandet enligt språklagens krav på en nöjaktig nivå uppfylls. Kursens startnivå är CEFR B1.2 och målnivån är CEFR B2.1.

Inom kandidatexamen ingår en obligatorisk kurs i skriftlig affärsfinska och en obligatorisk kurs i muntlig affärsfinska. Kurserna har olika nivåer enligt studerandes språkkunskaper.

Denna skriftliga kurs i finskt affärsspråk är för studerande med svenska som modersmål där det branschvisa kunnandet enligt språklagens krav på en nöjaktig nivå uppfylls. Kursens statnivå är CEFR B1.2 och målnivån är CEFR B2.1.

Inom kandidatexamen ingår en obligatorisk kurs i skriftlig affärsfinska och en obligatorisk kurs i muntlig affärsfinska. Kurserna har olika nivåer enligt studerandes språkkunskaper.

5715-2-V: Kursens mål är att studerande efter genomgången kurs kan professionellt utforma facktexter inom sin bransch och använda stilarter och medel för sin skriftliga kommunikation. Språket ses om en del av yrkeskompetensen där det branschvisa ordförrådet och terminologin är av stor vikt. Kursens startnivå är CEFR C1.1 och målnivån är CEFR C1.2.

5715-3-V: Denna kurs är en skriftlig kurs i finskt affärsspåk för studerande med finska som modersmål, d.v.s för studerande som skrivit sin studentexamen vid ett finskt gymnasium. Även studerande med svenska som modersmål och skolspråk, men som också skrivit modersmålet finska utöver sitt modersmål svenska i studenten kan välja denna kurs. Kursens nivå är C2.
De som har finska både som modersmål och skolspråk kan gå denna kurs oberoende av studentexamensvitsordet.
En studerande med svenska som skolspråk bör dock bekräfta sitt studentexamensvitsord i modersmålet finska för examinatorn i samband med kursstarten.

Inom kandidatexamen ingår en obligatorisk kurs i skriftlig affärsfinska och en obligatorisk kurs i muntlig affärsfinska. Kurserna har olika nivåer enligt studerandes språkkunskaper.

5716-2-V: Kursen strävar till att en studerande efter genomgången kurs obehindrat kan ta del av diskussion, uttrycka sig klart och tydligt och trovärdigt samt argumentera och förhandla  i affärssituationer och i socialt umgänge samt strukturera sitt tal målmedvetet beroende av målgruppen och situationen. Kursens startnivå är CEFR C1.1 och målnivån är CEFR C1.2.
Efter utförda obligatoriska studier i Suullinen yritysviestintä C, finska, uppfyller studenterna språkkraven enligt 6 § 1 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) och i statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska eller svenska inom statsförvaltningen 481/2003.

5716-3-V: Kursens målgrupp är studerande med finska som skolspråk och modersmål samt studerande med svenska som skolspråk som behärskar talad finska på en nivå som kan jämställas med modersmålsnivå. Studerande som erhållit L i studentexamensvitsord i A-finska kan deltaga i denna kurs. Kursens ingångsnivå och målnivå är C2 (modersmålsnivå).
Kursen är även lämplig för magisterstuderande med finska som skolspråk som vill fördjupa sig i muntlig kommunikation på finska på en akademisk nivå.

Inom kandidatexamen ingår en obligatorisk kurs i skriftlig affärsfinska och en obligatorisk kurs i muntlig affärsfinska. Kurserna har olika nivåer enligt studerandes språkkunskaper.

Denna muntliga kurs i finskt affärsspråk är för studerande med svenska som modersmål där det branchspecifika kunnandet enligt språklagens krav på en nöjaktig nivå uppfylls. Kursens startnivå är CEFR B1.2 och målnivån är CEFR B2.1.

Inom kandidatexamen ingår en obligatorisk kurs i skriftlig affärsfinska och en obligatorisk kurs i muntlig affärsfinska. Kurserna har olika nivåer enligt studerandes språkkunskaper.

Denna skriftliga kurs i finskt affärsspråk är för studerande med svenska som modersmål där det branschvisa kunnandet enligt språklagens krav på en nöjaktig nivå uppfylls. Kursens statnivå är CEFR B1.2 och målnivån är CEFR B2.1.