Inom kandidatexamen ingår en obligatorisk kurs i skriftlig affärsfinska och en obligatorisk kurs i muntlig affärsfinska. Kurserna har olika nivåer enligt studerandes språkkunskaper.

Kursens mål är att studerande efter genomgången kurs kan professionellt utforma facktexter inom sin bransch och använda stilarter och medel för sin skriftliga kommunikation. Språket ses om en del av yrkeskompetensen där det branschvisa ordförrådet och terminologin är av stor vikt. Kursens startnivå är CEFR C1.1 och målnivån är CEFR C1.2.

Denna kurs har fått topputvärderingar

Inom kandidatexamen ingår en obligatorisk kurs i skriftlig affärsfinska och en obligatorisk kurs i muntlig affärsfinska. Kurserna har olika nivåer enligt studerandes språkkunskaper.

Kursen strävar till att en studerande efter genomgången kurs obehindrat kan ta del av diskussion, uttrycka sig klart och tydligt och trovärdigt samt argumentera och förhandla  i affärssituationer och i socialt umgänge samt strukturera sitt tal målmedvetet beroende av målgruppen och situationen. Kursens startnivå är CEFR C1.1 och målnivån är CEFR C1.2.

Efter utförda obligatoriska studier i Suullinen yritysviestintä C, finska, uppfyller studenterna språkkraven enligt 6 § 1 mom. i lagen om de språkkunkspaer som krävs av offentligt anställda (424/2003) och i statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska eller svenska inom statsförvaltningen 481/2003.

Inom kandidatexamen ingår en obligatorisk kurs i skriftlig affärsfinska och en obligatorisk kurs i muntlig affärsfinska. Kurserna har olika nivåer enligt studerandes språkkunskaper.

Denna muntliga kurs i finskt affärsspråk är för studerande med svenska som modersmål där det branchspecifika kunnandet enligt språklagens krav på en nöjaktig nivå uppfylls. Kursens startnivå är CEFR B1.2 och målnivån är CEFR B2.1.

Inom kandidatexamen ingår en obligatorisk kurs i skriftlig affärsfinska och en obligatorisk kurs i muntlig affärsfinska. Kurserna har olika nivåer enligt studerandes språkkunskaper.

Denna skriftliga kurs i finskt affärsspråk är för studerande med svenska som modersmål där det branschvisa kunnandet enligt språklagens krav på en nöjaktig nivå uppfylls. Kursens statnivå är CEFR B1.2 och målnivån är CEFR B2.1.

Kursen är en samarbetskurs mellan Umeå universitet och Hanken Svenska handelshögskolan i Vasa, och består av tre delprestationer:

Gränsöverskridande affärer – Företag och marknadsföring, utmaningar och möjligheter (5 sp, kurskod 5745-1))
Gränsöverskridande perspektiv på planering och utvecklingsarbete (5 sp, kurskod 5745-2)
Kommunikation inom organisationer i Kvarkenregionen (5 sp, kurskod 5745-3)

Kursen ges på svenska (och delvis på engelska).

Kursen syftar till att ge en djupare analys av förutsättningarna för gränsöverskridande samarbete och planering i ett gränsområde (Kvarken) med hänsyn tagen till kulturella skillnader och likheter, språkens betydelse för förståelse och kommunikation, förutsättningar för regional ekonomisk utveckling över nationsgräns. Kursens övergripande akademiska syfte att är att systematiskt studera förutsättningarna för regional utveckling, gemensamma ekonomiska och strategiska målsättningar med barriärer såsom språk, kultur, historia, avstånd, regelverk och administrativa gränser. Målet är att studenterna skall kunna arbeta med gränsöverskridande verksamheter såsom ekonomisk utveckling, planering, företagssamarbete m.m. i gränsområden i allmänhet.

Kursen har tre närträffar i Umeå och Vasa. Alla tre delprestationer går parallellt. Kursens upplägg planeras i mån av möjlighet så att det inte krockar med övrig undervisning på Hanken.

Kursen lämpar sig både för kandidat- och magisterstuderande.

Se närmare beskrivning under varje delprestation.

Inom kandidatexamen ingår en obligatorisk kurs i skriftlig affärsfinska och en obligatorisk kurs i muntlig affärsfinska. Kurserna har olika nivåer enligt studerandes språkkunskaper.

5716-2-V: Kursen strävar till att en studerande efter genomgången kurs obehindrat kan ta del av diskussion, uttrycka sig klart och tydligt och trovärdigt samt argumentera och förhandla  i affärssituationer och i socialt umgänge samt strukturera sitt tal målmedvetet beroende av målgruppen och situationen. Kursens startnivå är CEFR C1.1 och målnivån är CEFR C1.2.
Efter utförda obligatoriska studier i Suullinen yritysviestintä C, finska, uppfyller studenterna språkkraven enligt 6 § 1 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) och i statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska eller svenska inom statsförvaltningen 481/2003.

5716-3-V: Kursens målgrupp är studerande med finska som skolspråk och modersmål samt studerande med svenska som skolspråk som behärskar talad finska på en nivå som kan jämställas med modersmålsnivå. Studerande som erhållit L i studentexamensvitsord i A-finska kan deltaga i denna kurs. Kursens ingångsnivå och målnivå är C2 (modersmålsnivå).
Kursen är även lämplig för magisterstuderande med finska som skolspråk som vill fördjupa sig i muntlig kommunikation på finska på en akademisk nivå.

Inom kandidatexamen ingår en obligatorisk kurs i skriftlig affärsfinska och en obligatorisk kurs i muntlig affärsfinska. Kurserna har olika nivåer enligt studerandes språkkunskaper.

5715-2-V: Kursens mål är att studerande efter genomgången kurs kan professionellt utforma facktexter inom sin bransch och använda stilarter och medel för sin skriftliga kommunikation. Språket ses om en del av yrkeskompetensen där det branschvisa ordförrådet och terminologin är av stor vikt. Kursens startnivå är CEFR C1.1 och målnivån är CEFR C1.2.

5715-3-V: Denna kurs är en skriftlig kurs i finskt affärsspåk för studerande med finska som modersmål, d.v.s för studerande som skrivit sin studentexamen vid ett finskt gymnasium. Även studerande med svenska som modersmål och skolspråk, men som också skrivit modersmålet finska utöver sitt modersmål svenska i studenten kan välja denna kurs. Kursens nivå är C2.
De som har finska både som modersmål och skolspråk kan gå denna kurs oberoende av studentexamensvitsordet.
En studerande med svenska som skolspråk bör dock bekräfta sitt studentexamensvitsord i modersmålet finska för examinatorn i samband med kursstarten.

Kursen är en samarbetskurs mellan Umeå universitet och Hanken Svenska handelshögskolan i Vasa, och består av tre delprestationer:

Gränsöverskridande affärer – Företag och marknadsföring, utmaningar och möjligheter (5 sp, kurskod 5745-1))
Gränsöverskridande perspektiv på planering och utvecklingsarbete (5 sp, kurskod 5745-2)
Kommunikation inom organisationer i Kvarkenregionen (5 sp, kurskod 5745-3)

Kursen ges på svenska (och delvis på engelska).

Kursen syftar till att ge en djupare analys av förutsättningarna för gränsöverskridande samarbete och planering i ett gränsområde (Kvarken) med hänsyn tagen till kulturella skillnader och likheter, språkens betydelse för förståelse och kommunikation, förutsättningar för regional ekonomisk utveckling över nationsgräns. Kursens övergripande akademiska syfte att är att systematiskt studera förutsättningarna för regional utveckling, gemensamma ekonomiska och strategiska målsättningar med barriärer såsom språk, kultur, historia, avstånd, regelverk och administrativa gränser. Målet är att studenterna skall kunna arbeta med gränsöverskridande verksamheter såsom ekonomisk utveckling, planering, företagssamarbete m.m. i gränsområden i allmänhet.

Kursen har tre närträffar i Umeå och Vasa. Alla tre delprestationer går parallellt. Kursens upplägg planeras i mån av möjlighet så att det inte krockar med övrig undervisning på Hanken.

Kursen lämpar sig både för kandidat- och magisterstuderande.

Se närmare beskrivning under varje delprestation.

Kursen är en obligaotorisk skriftlig kurs i finskt affärsspråk för studerande med svenska som modersmål där det branschvisa kunnandet enligt språklagens krav på en nöjaktig nivå uppfylls. Kursens statnivå är CEFR B1.2 och målnivån är CEFR B2.1.

Undervisningen sker via Teams hösten 2020. 

Denna muntliga kurs i finskt affärsspråk är för studerande med svenska som modersmål där det branchvisa kunnandet enligt språklagens krav på en nöjaktig nivå uppfylls. Kursens startnivå är CEFR B1.2 och målnivån är CEFR B2.1.

Undervisning via Teams hösten 2020. 

Inom kandidatexamen ingår en obligatorisk kurs i skriftlig affärsfinska och en obligatorisk kurs i muntlig affärsfinska. Kurserna har olika nivåer enligt studerandes språkkunskaper.

Denna kurs strävar till att studeranden efter genomgången kurs obehindrat kan ta del av diskussion, uttrycka sig klart och tydligt och trovärdigt samt argumentera och förhandla i affärssituationer och i socialt umgänge samt strukturera sitt tal målmedvetet beroende av målgruppen och situationen.

Kursens startnivå är CEFR C1.1 och målnivån är CEFR C1.2.

Efter utförda obligatoriska studier i Suullinen yritysviestintä C, finska, uppfyller studenterna språkkraven enligt 6 § 1 mom. i lagen om de språkkunkspaer som krävs av offentligt anställda (424/2003) och i statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska eller svenska inom statsförvaltningen 481/2003.

Kursens ingångsnivå är A2-B1 och målnivå B1.2. Kursen är en upphämtningskurs för studerande som inte har tillräckliga kunskaper i finska för branschvisa studier för examen. Med icketillräckliga studier avses: att studerande har ett lägre studentexamensvitsord i finska än cum laude aprobatur i A-finska (lång kurs) eller magna cum laude i B-finska (kort kurs).

Kursens mål är att repetera baskunskaperna  i finska och att förbereda studerande med bristfälliga kunskaper i finsk grammatik för obligatoriska studier i affärsfinska.  Målet är att lyfta studerande från en A2-nivå till minst en B1-nivå. De mest centrala delarna i finsk grammatik, ordlära och satslära genomgås, som t.ex. subjektet och objektet, tidsuttryck, verbens böjning i aktiv och passiv, kasusformer, subjektets och predikatets kongruens m.m.

Under kursens gång eftersträvas utvidgade och fördjupade insikter i finska språkets uppbyggnad. Den kontrastiva synpunkten i relation till svenskan lyfts även fram.

Undervisningen sker via Teams hösten 2020.