Kursen erbjuder en modern introduktion till ekonometrin med tyngdpunkten på ekonometriska metoder tillämpade på verkliga ekonomiska problem. Metoderna som tas upp på kursen är motiverade av de problem som uppkommer vid analys av ickeexperimentella ekonomiska data. På kursen behandlas ekonometriska metoder för tvärsnitts- och tidsseriedata.

Ekonometri 2018.pdfEkonometri 2018.pdf

Kursen ger en inblick i grundläggande statistisk undersökningsmetodik för insamling och analys av data. På kursen behandlas grunderna i sannolikhetslära, deskriptiv statistik, intervallestimering, t-test, ANOVA, regressionsanalys, Chi2-test och andra icke-parametriska test. Det statistiska programpaketet SPSS används under kursen.
Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen.

Statistisk analys 2018.pdfStatistisk analys 2018.pdf

Data mining is the process of exploring large amounts of data to discover meaningful patterns or rules, a process becoming more and more important with the rapid growth of available information. The aim of the course is to provide an introduction to data mining techniques, focusing both on theory and practical applications. The course covers common methods for classification, prediction, association and clustering. We will look at methods such as Classification and Regression Trees, k-Nearest-Neighbors, Naïve Bayes Classifiers, Hierarchical and Non-hierarchical Clustering. The statistical program SPSS is used in the course.

The course alternates and is given every other year (see Additional information). 

Course info 2017.pdfCourse info 2017.pdf

Ekonomisk matematik fokuserar på användningen och nyttan av differential- och integralkalkyl för funktioner av en eller av flera variabler vid ekonomiska tillämpningar som t.ex. optimering av intäkts-, kostnads- eller vinstfunktioner.

Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen.

Ekonomisk matematik 2017.pdfEkonomisk matematik 2017.pdf

The course is an introduction to multivariate analysis (i.e. statistical techniques that simultaneously analyse multiple measurements on individuals or objects). The course covers techniques such as MANOVA, Principal Component Analysis, Factor Analysis, Discriminant Analysis, LOGIT, and Cluster Analysis. The statistical program SPSS is used in the course.

The course alternates and is given every other year (see Additional information).

Multivariate Data Analysis 2016.pdfMultivariate Data Analysis 2016.pdf