The course offers the students basic ability to analyze important problems in international economics. The course covers international trade theory, international trade policy, exchange rates and open economy macroeconomics as well as international macroeconomic policy. Topics such as the causes of international financial crises, the dynamics of economic catch up as well as the transition process in economic integration are also discussed.

Kursen presenterar grunden i det mikroekonomiska paradigmet som ligger som grund till de mikroekonomiskt inriktade kurserna på ämnes och fördjupad nivå. Marginalanalysen är central inom den mikroekonomiska referensramen och repeteras under kursens gång. Kursen går igenom de centrala frågorna kring bland annat konsumentbeteende, företagsbeteende, strategisk företagsbeteende under olika marknadsformer och informationsstrukturer, nätverksekonomi och välfärdsanalys. Den strategiska interaktionen mellan individer belyses medelst experiment i klass. Kursen eftersträvar att presentera den mikroekonomiska teorin på ett tillämpningsorienterat sätt.

Mikro2669kursbeskrivning.pdfMikro2669kursbeskrivning.pdf

Kursen presenterar den grundläggande makroekonomiska teorin på kort- medellång- och långsikt. Den gängse makroekonomiska politikens mål, medel och möjligheter presenteras och diskuteras. Konsekvenserna av olika aktuella makroekonomiska politiska beslut analyseras. De makroekonomiska problem som uppkommer av en divergerande konkurrenskraft och obalans i utrikeshandeln inom ramen för en valutaunion presenteras.

Kursen introducerar samhällsekonomins grundläggande analyshjälpmedel som kan användas för att förstå allt från global ekonomisk tillväxt till företagens anställningsbeslut och hushållens konsumtionsbeslut.

Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen.

This course covers major issues in international economics and enables students to analyse different problems in this subject. It introduces both the microeconomic and macroeconomic issues relevant to the economic relationships among countries. The first part of the course is on international trade theory and policy which deals with several models of international trade and uses them to examine trade policy. Questions in this part centre around: Who trades what with whom?  What are the effects of trade on welfare and the income distribution?  What are the effects of barriers to trade and economic integration?  In the second part, we will learn about exchange rates and the key issues of open-economy macroeconomics. The course is evaluated with a group project (30%) and a final exam (70%).

Introduction.pdfIntroduction.pdf

Kursen introducerar samhällsekonomins grundläggande analyshjälpmedel som kan användas för att förstå allt från global ekonomisk tillväxt till företagens anställningsbeslut och hushållens konsumtionsbeslut.

Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen.

The course presents the macroeconomic theory with a short- and long-term perspective, as well as the goals and tools of standard macroeconomic policy. Consequences of various contemporary macroeconomic policy decisions are to be discussed. The course also covers macroeconomic problems relate to diverging unemployment and imbalances in foreign trade within the context of a monetary union.

This course covers main issues in international economics and offers the students basic ability to analyze important problems in this subject. It introduces both the microeconomic and macroeconomic issues relevant to the economic relationships among countries. The course is divided into two parts. The first part is on international trade theory and policy. In this part we will study several models of international trade and use them to examine trade policy. This part of the course essentially addresses questions such as: Who trades what with whom?  What are the effects of trade on welfare and the income distribution?  What are the effects of barriers to trade and economic integration?  Then in the second part of the course we will learn about exchange rates and the key issues of open-economy macroeconomics. The course is evaluated with a group project (30%) and a final exam (70%).

Kursen presenterar den grundläggande makroekonomiska teorin på kort- medellång- och långsikt. Den gängse makroekonomiska politikens mål, medel och möjligheter presenteras och diskuteras. Konsekvenserna av olika aktuella makroekonomiska politiska beslut diskuteras analyseras. De makroekonomiska problem som uppkommer av en divergerande konkurrenskraft och obalans i utrikeshandeln inom ramen för en valutaunion presenteras.