During the course you receive individual counseling for producing your thesis and present your research orally and in writing in a student group where you get additional counseling and comment on other student's projects.

Prior to taking this course you should take and complete Research Seminar (code 23077-1-V and code 23077-2-V) because that course prepares you to independently plan, implement, and present a research project, which results in an academic Master’s Thesis.

The course is compulsory for students accepted to the Programme in General Management / Marketing, Management & Entrepreneurship.

Konsumtion handlar i dagens värld långt om betydelser, snarare än enbart om nytta; vi använder vår konsumtion till att signalera identitet, status, tillhörighet i olika referensgrupper och för att uttrycka olika konsumentroller. I denna kurs närmar vi oss konsumtion ur ett kulturellt perspektiv, med fokus på de kulturella och symboliska betydelser som produkter och varumärken representerar.

På kursen fördjupar vi oss i hur man som marknadsförare kan utnyttja denna konsument-/kundförståelse i planeringen av marknadskommunikation från explicit projicerade betydelser i produktattribut, förpackningar, reklam och storytelling, till hanteringen av implicita symboliska betydelser som skapas t.ex. via influencers.

The firm’s capability to build strong, customer driven relationships is critical for success in business landscapes characterized by service competition. The ability of the firm to adopt, implement and employ a genuine service based perspective is key in this respect. An in-depth understanding of value creation and a learning based organizational culture open up new opportunities for marketing in firms defining themselves as service and customer driven businesses. This course provides an in-depth understanding of models and concepts related to customer logic, value creation, learning and business models. We will also explore the changing role of the actors in the market context and the implications of this.

The teaching approach is based on learning in an interactive and constructive environment focusing on analysis and discussion of the course themes. The ability of the students to reflect and to stretch their mindsets will be enhanced.

Kursen fokuserar på scenarioanalys som ett strategiskt verktyg för analys av de utmaningar och möjligheter det framtida affärslandskapet för med sig. Scenarioanalysen är ett kraftfullt verktyg som när den används rätt, inte bara ger ett vidare och mer långsiktigt perspektiv på förändringarna i ett affärslandskap. Den skapar dessutom beredskap att hantera kritiska osäkerheter och ökar därmed företagets resiliens i turbulenta affärsmiljöer. De studerande genomför under handledning ett scenarioanalysprojekt i samarbete med en uppdragsgivare från näringslivet. Den studerandes engagemang i kursprojektet är därmed av avgörande betydelse för kursens utfall.

Kursens syfte är att stöda skrivandet av magisteravhandling i huvudämnet. Under kursen får du individuell handledning för att utarbeta din avhandling. Du presenterar ditt forskningsprojekt muntligt och skriftligt i studerandegrupp där du får tilläggshandledning. I studerandegruppen kommenterar du även andras projekt.

Studerande som följer den tidigare studieplanen kan avlägga seminarium som 12 sp ännu läsåret 2018-2019.

Kursen behandlar innovativa strategier för framgångsrik verksamhet i dynamiska marknadsmiljöer. Nyckelorden är strategisk analys samt rekonfiguration av värdeskapande system och marknader. Interaktion i klass i samband med workshopar och temadiskussioner samt ett case utgör basen för inlärningen. Den studerandes intresse för de teman som behandlas på kursen samt engagemang i kursaktiviteterna är därmed av avgörande betydelse för kursens utfall.

Kursen fokuserar på business-to-business marknadsföring. Tyngdpunkten ligger på ledning av nätverk, relationer och värdeskapande processer.

Kursbeskrivning.pdfKursbeskrivning.pdf

På kursen behandlas de kognitiva och affektiva dimensionerna i konsumentens beteende. Omgivningens inverkan på köp- och konsumtionsprocessen diskuteras. Den teoretiska referensramen som behandlas under föreläsningarna och som omfattar teorier från ett flertal olika vetenskapsomården fördjupas via studerandes egna projekt.

Obligatorisk kurs i kandidatexamen för studerande med marknadsföring som huvudämne.

Tourism and hospitality Marketing Management is about development of new services and to stage for customer experiences. This reading package interlinks three different research areas, Customer experience, Service management and Destination development. Out of a marketing management perspective, Tourism and Hospitality Management is about making visitors feel welcome, to care about the employees and to be convinced that the tourists leave the destination happy and better-off.

Insight into tourist and experience value is to be sought in a society of transformation, when work and leisure time blend, and the classic
“Touristhood” fades away. Based on the service characteristics, principles of service management are discussed, and the unique features of destinations are used for understanding new tourism service development.

The context of this course is marketing. However, the learnings from this course can be applied to other contexts also. Hence, all students, regardless of their disciplinary background, are welcome to take this course.
As a self-learning course, it tests your ability to think about and reflect on your learning, to set your own deadlines and goals, and to have the motivation to learn by self-studying.

It is important that you have some previous knowledge of marketing and that you read carefully the assigned literature and the assignment instructions in Moodle.

The course can be taken at any time between 3.8.2018 and 31.7.2019.

Trends inform tourism firms and organizations what is happening in society at large and in specific sectors. For enhanced competitiveness tourism firms have to stay tune to existing trends and spot new opportunities in emerging ones. Methods and tools for trend analysis are discussed and practiced, and trends in tourism scrutinized. Tourism being an interdisciplinary phenomenon, trends for analysis, in this course, are sought from the areas of consumer behavior, communication and technology, and socio-cultural research. Based on this, options for sustainable tourism development are discussed.

Digimarketing, webanalys, SEO, Google analytics, content marketing är några vanliga buzzwords i dagens affärsliv. Men vad betyder de egentligen? Hur ska man hantera företagets närvaro i sociala medier i praktiken? Och hur vet man om olika aktiviteter och kampanjer har någon effekt?

Varje företag och marknadsförare behöver färdigheter i hur man bygger strategier för kommunikation i sociala medier. Man behöver förstå sig på hur sökmotorer fungerar, samt hur man analyserar och följer upp kampanjer i olika typer av medier så att man kan följa med kunden på dennes resa från kampanj till kundkorg. I den här praktiskt orienterade kursen ges dels en helhetsbild av marknadsföring i sociala medier som en integrerad del av företagets totala marknadsföring och kommunikation. Dels ges en grundläggande förståelse för de viktigaste digitala marknadsförings- och analysverktygen och tillämpningen av dessa. Utöver detta diskuteras även de etiska aspekterna på sociala mediers roll i och effekter på dagens samhälle.

Effektiv kommunikation handlar om att nå människor med rätt budskap på rätt plats vid rätt tidpunkt. Utmaningen består ofta i att förstå hur man skall bygga upp ett relevant innehåll, vilka kanaler som är de bästa att sprida budskapet i och hur man med en begränsad budget får ut mesta möjliga effekt. I den här kursen samarbetar vi med en kommunikationsbyrå och de studerande får planera ett konkret kommunikationsprojekt som utmynnar i en content plan. Denna pitchas sedan mot en tilltänkt uppdragsgivare.

Kursen innehåller föreläsningar, men tyngpunkten ligger på tillämpande grupparbete och muntlig och skriftlig presentation.

Kursens syfte är att stöda skrivandet av magisteravhandling i huvudämnet. Under kursen får du individuell handledning för att utarbeta din avhandling. Du presenterar ditt forskningsprojekt muntligt och skriftligt i studerandegrupp där du får tilläggshandledning. I studerandegruppen kommenterar du även andras projekt.

Emerging high-tech markets offer exciting business opportunities for innovative and entrepreneurial firms. Firms operating in high tech landscapes, however face unique marketing challenges due to the volatility and uncertainty that characterize these environments. The commercialization of high tech innovations also calls for unique marketing strategies and activities, targeted to a variety of actors besides the intended users. In this course we explore the circumstances, concepts and practices that relate to marketing of high-tech products. We put a specific focus on start-up firms and the business models of these including their critical success factors. Given the course’s emphasis on marketing in high-tech landscapes we will partly also explore the employment of digital marketing technologies and the role of these in the commercialization process.

The code of instruction rests on learning in an interactive and positive environment where the students prepare for active and constructive participation in class discussions. An empirical research project forms an important part of the course and the accompanying learning process.

This course will provide a theoretical foundation for understanding brand management and communication. You will develop skills in analyzing, planning and implementing decisions in these fields. We also approach brands from a relationship perspective, and deal with the symbolic meanings that brands carry for consumers. Participants in this course apply their knowledge in a written group assignment, which is also orally presented in class.

Kursens syfte är att stöda skrivandet av magisteravhandling i huvudämnet. Under kursen får du individuell handledning för att utarbeta din avhandling. Du presenterar ditt forskningsprojekt muntligt och skriftligt i studerandegrupp där du får tilläggshandledning. I studerandegruppen kommenterar du även andras projekt.

Kursens syfte är att stöda skrivandet av magisteravhandling i huvudämnet. Under kursen får du individuell handledning för att utarbeta din avhandling. Du presenterar ditt forskningsprojekt muntligt och skriftligt i studerandegrupp där du får tilläggshandledning. I studerandegruppen kommenterar du även andras projekt.

The course deals with the cognitive and affective dimensions of consumer behaviour. It discusses the role of the social and physical environment on the processes of consumption and buying. The theoretical framework provided by the lectures contains theories from several fields of science, and this conceptual understanding is developed further through the students’ own research projects.

Effektiv kommunikation handlar om att nå människor med rätt budskap på rätt plats vid rätt tidpunkt. Utmaningen består ofta i att förstå hur man skall bygga upp ett relevant innehåll, vilka kanaler som är de bästa att sprida budskapet i och hur man med en begränsad budget får ut mesta möjliga effekt. I den här kursen samarbetar vi med en kommunikationsbyrå och de studerande får planera ett konkret kommunikationsprojekt som utmynnar i en content plan. Denna pitchas sedan mot en tilltänkt uppdragsgivare.

Kursen innehåller föreläsningar, men tyngpunkten ligger på tillämpande grupparbete och muntlig och skriftlig presentation.