Kursen ges under höstterminen som en kurs med närundervisning. Resten av läsåret kan den avläggas som en nätkurs med inbandade föreläsningar, självstudier och e-tentamen.

Kursen ges under höstterminen 2021 som en nätkurs med självstudier. Under vårterminen och sommarterminen S2 (maj-juni) kan den även avläggas som en nätkurs med självstudier.

Lärandemål: Du har kännedom om försäkringsavtal och parternas rättigheter och skyldigheter i försäkringsavtal och vid försäkringsförmedling, samt om vilket skydd ett företag kan ha för egendomsskador, avbrottsskador och ansvarsskador.

Konkurrensrätten innehåller föreskrifter avsedda att upprätthålla den fria konkurrensen på marknaden. Företagets beteende i marknadsföringssituationer styrs även av den marknadsrättsliga regleringen. Däremot ger den immaterialrättsliga regleringen ensamrätter. Syftet med denna kurs är att studera samspelet mellan dessa regler samt hur de styr företagets val på marknaden.

Kursen kan avläggas som en nätkurs med självstudier och e-tentamen, period 1 - 4, (2021-2022)

Kursen ges under höstterminen som en kurs med närundervisning. Resten av läsåret kan den avläggas som en nätkurs med inbandade föreläsningar, självstudier och e-tentamen.

Kursen ger en allmän kartläggning av beskattningssystemet och de olika skatteformernas inbördes förhållande. Särskild uppmärksamhet ägnas frågor rörande den direkta beskattningen av företag och enskilda. Kursen skall ge de studerande en överblick av det skatterättsliga regelsystemet och en god förtrogenhet med de mest centrala delarna av den materiella skatterätten. Fokus ligger på NSL. Examinator prof. Matti Kukkonen. Kursen körs via Teams (möjligtvis 1-2 gästlektionerr på plats i Vasa, meddelas senare). Tidtabellen finns i Schema. Startvecka 38.

På kursen behandlas bolagsrätt och finansieringsrätt. Studierna är i första hand inriktade på de centrala delarna av aktiebolagsrätten samt bankernas traditionella utlåningsverksamhet.

Kursen ger fördjupade kunskaper berörande regler som på ett centralt sätt påverkar företagets och dess intressenters inkomstbeskattning såväl nationellt som internationellt.

Kursen är alternerande, se Ytterligare information.

Kursen ger en allmän orientering på de rättsområden som påverkar ekonomiska enheters verksamhet och handlingsalternativ samt en introduktion till handelsrättslig terminologi och rättsligt tänkande. Kursen omfattar också internationella, särskilt EU-rättsliga aspekter.

Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen.

Aktiebolagets eget kapital och aktier är viktiga instrument i företagets centrala transaktioner. På kursen diskuterar vi den tillåtna användningen av bolagets kapital, olika former att öka och nedsätta aktiekapitalet, förvärv av bolagets egna aktier, olika inlösningssituationer samt företagsarrangemang. Kursen fokuserar på finsk och nordisk aktiebolagsrätt.

ABkapi2000.pdfABkapi2000.pdf

The purpose of this advanced commercial law course is to study the legal tools and practices that facilitate corporate governance in technology firms. The course will focus on legal governance models, tools and practices that may foster innovation and improve the firm's survival chances. The course will also discuss the legal and governance aspects of the funding of start-ups and growth firms.

This course and the course Law of Corporate Finance rotate and are offered every two years.

In Spring 2019, the course is offered as an online course without physical lectures both in Vaasa and Helsinki. 

The course can be taken as part of the Study Module in Corporate Responsibility.

CGInno2100.pdfCGInno2100.pdf

This course will look at the most important commercial contracts in two international contexts: sale of goods (including payments and logistics) and distribution. We will study contract types and contract clauses used in the real world from the perspective of a technology firm that does B2B business in the EU.

CCL2000COVID.pdfCCL2000COVID.pdf

Efter avlagd kurs kan du 

  • redogöra för skattelagstiftningens syfte och viktigaste normer i Finland
  • redogöra för skattelagstiftningens inverkan på företagets verksamhet
  • redogöra för olika skatterättsliga handlingsalternativs för- och nackdelar
  • tillämpa skatterätt i mera krävande skatteplaneringssituationer

Kursen ger en allmän kartläggning av beskattningssystemet och de olika skatteformernas inbördes förhållande. Särskild uppmärksamhet ägnas frågor rörande den direkta beskattningen av företag och enskilda. Kursen skall ge de studerande en överblick av det skatterättsliga regelsystemet och en god förtrogenhet med de mest centrala delarna av den materiella skatterätten. Fokus ligger på NSL. Examinator prof. Matti Kukkonen. Kursen körs via Teams (möjligtvis 1-2 gästlektionerr på plats i Vasa, meddelas senare). Tidtabellen finns i Schema. Startvecka 38.

Syftet med kursen 37001-V är att du producerar en godkänd kandidatavhandling av vetenskapligt och språkligt god kvalitet. Du tränar och utvecklar en förmåga att analysera och lösa problem inom ämnesområdet samt utarbetar en skriftlig vetenskaplig rapport.

Kandidatavhandlingen skrivs på svenska och kräver godkänt mognadsprov. I regel skall mognadsprovet genomgå både sak- och språkgranskning.

Kursens 37160-V syfte är att stöda skrivandet av magisteravhandling i huvudämnet. Under kursen får du individuell handledning för att utarbeta din avhandling och presenterar ditt forskningsprojekt muntligt och skriftligt i studerandegrupp där du får tilläggshandledning och kommenterar andras projekt.

Semi2101vt.pdfSemi2101vt.pdf