På kursen behandlas bolagsrätt och finansieringsrätt. Studierna är i första hand inriktade på de centrala delarna av aktiebolagsrätten samt bankernas traditionella utlåningsverksamhet.

Konkurrensrätten innehåller föreskrifter avsedda att upprätthålla den fria konkurrensen på marknaden. Företagets beteende i marknadsföringssituationer styrs även av den marknadsrättsliga regleringen. Däremot ger den immaterialrättsliga regleringen ensamrätter. Syftet med denna kurs är att studera samspelet mellan dessa regler samt hur de styr företagets val på marknaden.

Att ge en allmän orientering på de rättsområden som påverkar ekonomiska enheters verksamhet och handlingsalternativ. Att ge en introduktion till handelsrättslig terminologi och rättsligt tänkande. Kursen omfattar också internationella, särskilt EG-rättsliga aspekter.

Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen.

Lärandemål: Du har kännedom om försäkringsavtal och parternas rättigheter och skyldigheter i försäkringsavtal och vid försäkringsförmedling, samt om vilket skydd ett företag kan ha för egendomsskador, avbrottsskador och ansvarsskador. 

Du har insikter i arbetsrättens betydelse och funktion i näringslivet med betoning på centrala rättsregler som gäller avtalsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Du har även förståelse för arbetsmarknadens funktionssätt.

Kursen ger fördjupade kunskaper berörande regler som på ett centralt sätt påverkar företagets och dess intressenters inkomstbeskattning såväl nationellt som internationellt.

This course will examine legal issues relating to funding decisions and takeovers. The course will focus on typical contract structures and contract terms used in corporate finance, and on EU capital markets law.

CFL1800.pdfCFL1800.pdf

En kort beskrivning av kursen som också syns innan man öppnat kursen - den här kursen är ett exempel på hur kurser kan se ut i Moodle, med litet inspiration av Studybuilder.

Syftet med kursen 37001-V är att du producerar en godkänd kandidatavhandling av vetenskapligt och språkligt god kvalitet. Du tränar och utvecklar en förmåga att analysera och lösa problem inom ämnesområdet samt samt utarbetar en skriftlig vetenskaplig rapport.
Kandidatavhandlingen skrivs på svenska och kräver godkänt mognadsprov. I regel skall mognadsprovet genomgå både sak- och språkgranskning.

Kursens 3725-V syfte är att stöda skrivandet av magisteravhandling i huvudämnet. Under kursen får du individuell handledning för att utarbeta din avhandling och presenterar ditt forskningsprojekt muntligt och skriftligt i studerandegrupp där du får tilläggshandledning och kommenterar andras projekt.

Semi1801.pdfSemi1801.pdf

This course will not be offered in 2017-2018. It will be offered next time in January 2019.

This course helps you to improve a technology firm's growth, sustainability and ability to innovate. It can be done by choosing a better corporate governance model and appropriate legal tools and practices.

The purpose of this advanced law course is to study legal tools and practices that facilitate corporate governance in technology firms. The course will focus on legal governance models, tools and practices that may increase sustainability and foster innovation. The course will also discuss the legal and governance aspects relating to the funding of start-ups and growth firms.

The course can be taken as part of the Study Module in Corporate Responsibility.

CGInno1700.pdfCGInno1700.pdf

På den här kursen undersöker vi hur ett aktiebolag använder eget kapital och aktier för att uppnå sina målsättningar i olika transaktioner. Kursen är väldigt konkret och har en praktisk inriktning.

Aktiebolagets eget kapital och aktier är viktiga instrument i företagets centrala transaktioner. Kursen diskuterar den tillåtna användningen av bolagets kapital, olika former att öka och nedsätta aktiekapitalet, förvärv av bolagets egna aktier, olika inlösningssituationer samt företagsarrangemang. Kursen fokuserar på finsk och nordisk aktiebolagsrätt.

ABkapi1800.pdfABkapi1800.pdf

En kort beskrivning av kursen som också syns innan man öppnat kursen - den här kursen är ett exempel på hur kurser kan se ut i Moodle, med litet inspiration av Studybuilder.

Contracts are the most important legal tools of the firm. This course will focus on B2B contract practices and contract terms in the sales context and the distribution context. We will also study sales in the digital economy. The file to the left tells you more about the course.

CCL1700.pdfCCL1700.pdf

Vaasa is home to the biggest energy technology cluster in the Nordic countries. Moreover, European electricity markets are huge, the Nordic electricity marketplace is one of the world's biggest, and electricity markets grow faster because of the increased generation of green energy. This gives reason to take this course and study the legal aspects of electricity markets from the perspective of an electricity producer.

ElectricityTradeLaw1700.pdfElectricityTradeLaw1700.pdf

Kursen fokuserar på handelsrättens centrala forskningslinjer och de aspekter som är kännetecknande för handelsrätten som ett vetenskapsområde.

På den här kursen undersöker vi olika metoder att bedriva
handelsrättslig forskning på ett vetenskapligt sätt. Kursen ges bara i Vasa.

HRmeto1800.pdfHRmeto1800.pdf