Kursen i marknadsrätt består av tre delområden: 1. marknadsföringsrätt, 2. konkurrensrätt, samt 3. skadeståndsrätt.

Inom marknadsföringsrätten lär vi oss gränserna för vad som är tillåtet i fråga om företagets kommersiella kommunikation, såsom reklam. Konkurrensrätten fokuserar på regler avsedda för att upprätthålla fri konkurrens på marknaden och förhindra begränsningar, såsom karteller. Inom skadeståndsrätten ligger fokus på när företag t.ex. är ansvariga för skador som förorsakats någons egendom eller person.

Kursen behandlar också aktuella teman genom att granska hur marknadsrätten påverkas av stora samhälleliga förändringar, såsom digitalisering, hållbar utveckling, avtalsnätverk och e-handel. Under kursen diskuterar vi avgöranden från bl.a. marknadsdomstolen och löser olika uppgifter.

The course 3786 starts 1.2!  For lecture hours see also the course 37003 (Basic tax aspects within corporate finance).

Kursen består av två delområden: 1. allmän avtalsrätt, 2. köprätt. 

Inom den allmänna avtalsrätten ligger fokus på frågor som hur man ingår avtal, hur avtal kategoriseras, centrala avtalsrättsliga principer, avtalstolkning, m.m. 

Inom köprätten behandlas huvudsakligen lösöreköp. Vi bekantar oss med begrepp som varans avlämnade, risken för varan, säljarens dröjsmål, fel i varan, samt köparens skyldigheter.

Under kursen löses kontinuerligt uppgifter om de frågor som diskuteras, och exempel på relevanta avtalsklausuler tas upp. 


Kursen föreläses våren 2020. Kan tenteras på hösten som boktent.

På kursen behandlas bolagsrätt och finansieringsrätt. Studierna är i första hand inriktade på de centrala delarna av aktiebolagsrätten samt bankernas traditionella utlåningsverksamhet.

Through this course, we will explore all areas of intellectual property issues in practical business settings and learn how various doctrines on intellectual property law fit into the practices in business. Highlighting the importance of strategic thinking, the course will begin with a general discussion on the core aspects where IP become crucial strategic importance to businesses. A series of lectures featuring various industry practitioners and US visiting professors will be arranged, focusing on specific business models and cases in commercialization. Based on fact patterns of selected business case study, students will learn to identify relevant intellectual property rights and apply various doctrines in intellectual property laws to practices.

The course is given every two years, see Additional information. It is given in the Spring 2022.


The aim of this course is to increase the students’ knowledge in Nordic Corporate Governance and in the difficult trade-offs that characterize CG in practice.  The role of corporate governance in society at large (ESG) will be discussed, along with institutions that have been developed internationally and in different countries to improve corporate governance, on a local as well as multinational level. Applicability of general principles to real world companies is considered in the form of in-depth case studies. Discussions with people involved in actual corporate governance cases will be provided.

The course can be taken as part of the study module in Corporate Responsibility

The course offers a thorough overview of the background, content and functioning of different international IP institutions and legal instruments focusing on WTO and TRIPS-agreement. Additionally, the relationship between regulation of trade and the IP legal regime is also explored, giving special attention to the interaction between different levels of international instruments can be implemented and made effective.

 The course can be taken as part of the study module in Corporate Responsibility.

Kursen ger en allmän kartläggning av beskattningssystemet och de olika skatteformernas inbördes förhållande. Särskild uppmärksamhet ägnas frågor rörande den direkta beskattningen av företag och enskilda. Kursen skall ge de studerande en överblick av det skatterättsliga regelsystemet och en god förtrogenhet med de mest centrala delarna av den materiella skatterätten.

The tax law may have important effects on the financial decision making of corporations. This course combines the basic level tax aspects with tax law.

The course changed name to Basic Tax Issues of Corporations from 1.8.2020. Examinator prof. Matti Kukkonen. 

The course aims to support the writing of the master's thesis in the major subject. During the course you receive support and individual counseling from your thesis supervisor for producing a thesis. You also get feedback from your co-students when presenting your own master thesis project in your seminar group. The course contains individual counselling and group discussions. During the course you will partly work on your own thesis, partly review and comment your co-student’s thesis projects.

Read more about the master’s thesis on the web.

The roles and effects of various stakeholders (incl. employees) are essential for a business company.

This course focuses on the corporate governance and business law from stakeholder and personnel perspective.

The course can be taken as part of the Study Module in Corporate Responsibility.


Law and Economics can be defined as the application of economic theory, ie primarily microeconomics and the basic concepts of welfare economics, to examine the formation, structure, processes, and economic impact of law and legal institutions. This approach is applied on intellectual property rights (IPRs), particularly trade marks, patents, trade secrets and copyright, to explain the economic rationale of these rights. This takes place using as tools, among other things, concepts such as "market", "the individual as rational wealth maximizer","law as incentive", "efficiency", "transaction costs", "property rights", etc. In addition these concepts are used to test whether or not economics can be utilized as an argument when applying law in IPR cases. The course ends with discussing the connection between economics, competition, business strategy and IPRs.


The course aims to provide students perspectives on methodologies of academic research on the issues of intellectual property law. We will explore various methodologies used by scholars and discuss their relevance on students’ own master thesis projects.